Klachtenprocedure

 

(Officiële) klachten
Cliënten kunnen een klacht in eerste instantie bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Indien de cliënt en de medewerker er onderling niet uitkomen, kan de cliënt zich wenden tot de directie van Teamwerk Zorg. De directie neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact op met de cliënt met als doel de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Indien de klacht onvoldoende wordt opgelost, of de afhandeling van de klacht duurt langer dan zes weken, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Teamwerk Zorg, de heer J. de Slegte (06-34149183).

Een geschil tussen cliënt en Teamwerk Zorg kan tot slot worden voorgelegd aan een geschillencommissie, indien:

  1. er is gehandeld in strijd met de beschreven procedure;
  2. de klacht na behandeling, zoals is omschreven in de klachtenprocedure, in onvoldoende mate is weggenomen;
  3. van klager in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een hem betreffende gedraging van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient.

Teamwerk Zorg is aangesloten bij geschilleninstantie Erisietsmisgegaan.nl. De klachtenfunctionaris staat de cliënt desgewenst bij in het opstellen en versturen van de klacht naar de geschillencommissie. De geschillencommissie is te bereiken via 035-2031585 of via de website www.erisietsmisgegaan.nl.

Klachten van cliënten worden geregistreerd op het klachtenformulier en kunnen worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. De cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het (intern) klachtenreglement via de website.

WMO
Indien de klacht (melding) niet in onderling overleg tussen cliënt en de organisatie opgelost kan worden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de betreffende gemeente van de cliënt.