De organisatie

Teamwerk Zorg is een kleinschalige zorgaanbieder in Zuid-Holland. Onze kernactiviteit is het bieden van (ambulante) dagbesteding. Bij ons werken ongeveer twintig mensen. Samen met ons zusje Teamwerk Participatiediensten zijn dit er in totaal ongeveer dertig. Teamwerk Zorg bestaat voornamelijk uit begeleiders met een sociaal-agogische achtergrond. Daarnaast zijn er enkele mensen werkzaam op kantoor. Zij houden zich bezig met het zoeken van geschikte plekken voor kandidaten, operationeel management, aanvraagprocedures, kwaliteit van zorg, administratie en communicatie binnen en buiten de organisatie. Er heerst een open en positieve werksfeer.

Teamwerk is een informele organisatie en is plat van structuur. Managementlagen worden zoveel mogelijk voorkomen. Het kernproces staat hierdoor centraal. Ook Teamwerk Zorg heeft kandidaten met een beperking op de werkvloer rondlopen. 

Kwaliteit van zorg

Wij doen meerdere dingen om onze kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Zo zijn onze begeleiders allen gekwalificeerd voor de uit te voeren taken en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Veiligheid staat voorop en daarom wordt op een nieuwe locatie altijd een Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) conform de Arbeidsomstandighedenwet uitgevoerd. Teamwerk Zorg heeft een kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin staan onder andere onderstaande punten beschreven:

  • gedragscodes
  • werkprocessen
  • protocollen omtrent registratie van cliëntgegevens
  • pedagogische aanpak
  • meerjarenbeleid
  • klachtenprocedure
  • procedure bij calamiteiten

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt regelmatig aangepast/aangevuld in verband met nieuwe wet- en regelgeving of nieuwe inzichten. 

Van iedere cliënt wordt een cliëntplan en een zorgplan gemaakt met daarin de te behalen doelstellingen en acties. Deze doelstellingen/acties worden in samenwerking met de zorgvrager vastgelegd. Middels periodieke rapportages wordt invulling gegeven aan hoe de actiepunten zijn uitgevoerd. 

Wij hebben een ideeënbus. Mocht je een tip hebben, laat het weten en vraag het formulier hiervoor aan.